Formandsberetning 2018

Indledning:
Kære venner, medlemmer af Esbjerg Marineforening.
Så skriver vi 2018 og jeg skal her forsøge at gøre status for det år der gået siden sidste generalforsamling samt visioner for fremtiden.
Selvom vi har haft en lille tilbagegang i medlemstallet, vil jeg hævde at året 2017 igen har været et godt år for vores forening. Det har været et år med en del renovering af huset hvor vi har brugt mange penge, men også et år med stor tilslutning til alle arrangementer.
Lad os se på det hele, en ting ad gangen og lad os starte med medlemmerne.
 
Medlemmerne:
Ved udgangen af 2016 var vi 349 og ved udgangen af 2017 var vi 339 altså en tilbagegang på 10 medlemmer, hvilket ikke er godt men alligevel acceptabel  når man tager alderssammensætningen i betragtning.
Gennemsnits alderen er steget fra 68,5 til 69,5 hvilket vel ikke kan forbavse nogen.
Og hvis vi ser på fordelingen af de forsk grupper, er den som følger:

Marinen= 142 svarende til 42 %
Hjemmeværnet= 08 svarende til 2 %
Handelsflåden= 95 svarende til 28 %
Fiskere= 57 svarende til 17 %
Øvrige= 37 svarende til 11 %

Det giver en fordeling der siger :

150 pin ettere svarende til 44%  
189 pin toere  svarende til 56 %   

Ikke noget der giver anledning til bekymring, vi er stadig flertal af marinere.
Den eneste kommentar hertil er nok kategorien øvrige hvor vi nu er oppe på 11% og hvor der foreligger en tidligere generalforsamlings beslutning om at denne kategori ikke må overstige 10%, det må vi i bestyrelsen lige have i mente fremover.
Men det store problem er stadig gennemsnits alderen og jeg skal derfor igen opfordre jer alle til at skaffe nye medlemmer, helst lidt yngre og helst med en maritim baggrund.
 
Bestyrelsen:
Jeg har kun stor ros til bestyrelsen for dens indsats i det forgangene år, alle har bidraget til et godt samarbejde og udført de opgaver der har været dem pålagt.  Og der har været og er mange opgaver der skal klares hvis foreningen og marinestuerne skal fungere optimal, som jeg mener de gør og det gør de kun fordi nogen vil bruge en del af deres fritid på at holde det hele i orden, det skylder vi dem en stor tak for. Skal vi ikke lige give dem en hånd.
Også en stor tak til de mange uden for bestyrelsen, der har bidraget med ekspertise og forsk. tiltag for at holde det hele kørende.
På sidste generalforsamling blev det vedtaget at vi kunne tage et nyt bestyrelses medlem ind når vi fandt en egnet person til jobbet som sekretær, det har vi gjort, nemlig Nils Brandt Petersen som allerede er godt inde i arbejdet og godt i gang med at overtage sekretær posten efter John. Nu skal vi så bare lige have ham rigtig valgt, hvilket formentlig ikke er noget problem.
Jeg skal også lige her bekendtgøre at Rolf her på faldrebet har meddelt at han ønsker at trække sig fra bestyrelsen p.g.a. sygdom. Det bliver et savn, og herfra skal lyde en stor tak til Rolf for hans tid i bestyrelsen samt alle de dejlige måltider vi har nydt her i marinestuen fra hans hånd. Skal vi ikke lige give Rolf en rigtig stor hånd.
Det er så meningen at Preben overtager Rolfs plads og et nyt medlem overtager for Preben.
Ellers forbliver bestyrelsen uforandret, bortset fra at John overtager min plads som formand og jeg får en plads som suppleant.
Med denne rokade er jeg sikker på at det gode samarbejde i bestyrelsen vil fortsætte til gavn for vores forening.

Aktiviteter:
Tilslutningen til de forsk. aktiviteter, der var arrangeret i programmet for 2017, har været særdeles god, der har næsten været  fuldt hus til det hele, og endog en del arrangementer hvor der har været behov for ventelister.
Det i sig selv er jo en god ting, men det bevirker at et problem, som måske nok har været her hele tiden, er begynder at vokse sig større, nemlig tilmeldingerne til disse arrangementer. Det er måske også fordi vi alle sammen bliver ældre og derfor ikke husker så godt mere, men vi ser stadig flere der tilmelder sig til den samme aktivitet flere gange, endog betaler flere gange for det samme og så måske i sidste øjeblik alligevel melder fra.
Det er efterhånden blevet et problem, og det giver ivertilfælde store hoved brud hos dem der skal administrere tilmeldingslisterne samt indbetalingerne.
Jeg skal derfor opfordre jer alle til at være lidt mere omhyggelige med disse tilmeldinger, så vi undgår ubehagelige episoder.
Som jeg nævnte i min indledning har vi brugt mange penge, vi har blandt andet brugt over 100 tusinde til medlemspleje, det er lige i overkanten af hvad der var aftalt og derfor vil i også, i programmet for 2018, se mindre prisstigninger.
Ellers er det meningen at vi kører videre med de sædvanlige arrangementer og tilskud, såfremt der er besætning til at udføre opgaverne.

Huset m. v.
Som før sagt har vi brugt mange penge og her er så hvad vi har brugt nogen af dem til. For det første har vi fået ny køle/fryse skabe og flaskekøler som det blev aftalt ved sidste generalforsamling, derudover har vi renoveret depotrummet og opsat nyt inventar, vi har opsat nye radiatoren her i marinestuen, vi har indkøbt nye borde/bænke til terrassen, fået installeret nyt tyverialarm med røgalarm og tågesikring, der kunne ikke mere fremskaffes reservedele til det gamle system, og vi har fået indlagt fibernet samt har en ny hjemmeside under opbygning, som er betalt.
Alt sammen noget der koster, men heldigvis har vi jo lidt opsparet kapital og jeg ser ingen problemer i at vi bruger lidt af den.
Det er alt sammen investeringer som var nødvendige og ting som kommer os alle til gode på længere sigt. Herefter skulle der så, efter min mening, heller ikke komme flere støre udgifter på huset foreløbig, den næste støre udgift bliver nok omlægningen af kloakken, hvor der skal laves separering af spildevand og overflade vand, det er et påbud fra kommunen og skal være udført senest ved udgangen af 2019.

Maritim Fritid 2. Bassin.
Foreningen ligger mere eller mindre i dvale, der er ikke afholdt nogen møder siden sidste generalforsamling, vi indbetaler ingen kontingent og jeg forventer at foreningen bliver opløst når nu udflytning til Esbjerg Strand begynder.

Festugen.
Festugen 2017 forløb som vanlig problemfri og med et rimeligt overskud.
Kanonsalutten som, for første gang, blev afgivet fra fyrskibet forløb også flot selvom der ikke var mange til skurrer, nok fordi det var regnvejr.
Jeg synes det er rigtig flot at vi her i Marineforeningen kan tiltrække så mange mennesker i festugen og at vi formår at servicere dem til alles tilfredshed.
Det kan vi kun fordi så mange af vore medlemmer stiller sig til rådighed og bistår med servering, oprydning, rengøring o.s.v.
Herfra skal lyde en stor tak til alle dem som deltog i arbejdet. Udover at vi får penge i kassen, bidrager festugen her i foreningen også til at promovere Marineforeningen ude i lokalsamfundet.
Den kommende festuge er planlagt til at forløbe på nøjagtig samme måde som hidtil med de samme musikere m.v.

Udlejning af marinestuerne.
Udlejning i 2017 har været rimelig, der har været afholdt en del runde fødselsdage, det er nok fordi vi er kommet op i den alder hvor vi tror det er sidste gang hver gang. Men sammen med persille klubbens bidrag giver det tilsammen en indtægt på små 20.000 kr. hvilket er udmærket.

Økonomi:
Økonomien vil jeg ikke bruge megen tid på, jeg har jo forklaret at vi har brugt mange penge, så jeg vil overlade til Knud Erik at uddybe og forklare nærmere.
Jeg skal blot konstatere at foreningen har en sund og god økonomi som nok skal bære foreningen igennem de kommende år.

Skyttelavet:
De er stadig 55 medlemmer, og har et godt fremmøde ved de aftalte skydninger, de deltager igen i år i landskyttestævnet som foregår i Nyborg og hvortil de har søgt om et tilskud til transporten. Bestyrelsen har på baggrund af de flotte resultater lavet opnåede ved sidste stævne, pokal for bedste hold samt bedste hold skytte, besluttet at yde et tilskud 5.000 kr.
Men bestyrelsen har også kikket lidt på lavets egne indbetalinger og konstateret at kontingentet kun er på 125 kr. pr. år.
Det synes vi er lige lovlig lidt i forhold til de tilskud der bliver bevilget herfra, så hermed en opfordring til at øge egenbetalingen til et rimeligt niveau.

Esepigerne:
Meldingen fra Esepigerne lyder på at de pt. er 75 medlemmer, 10 mindre end sidste år, der har været en del udmeldelser p.g.a. sygdom og alder men der er heldigvis kommet næsten tilsvarende nye ind.
Der er god opbakning til alle deres arrangementer og kasse beh. er også i orden, der spares jo op til deres jub. næste år, med stor fest, det kan vi jo så håbe på at vi bliver inviteret med til.
Jeg skal overbringe en stor hilsen fra dem, med tak for lån af marinestuen samt foreningens støtte.

Landsbestyrelsen.
Her i det daglige mærker vi jo ikke meget til at vi er en del af en større organisation, nemlig Danmarks Marineforening, men det er vi, selvom vi nogen gange føler at der er længere fra København til Esbjerg end fra Esbjerg til København.
For flere år siden tog landsbestyrelsen initiativ til at der blev nedsat 2 udvalg der skulle komme med ideer til fornyelse af  Marineforeningens struktur, således at foreningen var beret for fremtidens udfordringer.
Der fremkom også mange gode forslag, som er blevet diskuteret både på sendemandsmøder og distriktsmøder og vel også internt i de forsk. lokal bestyrelser.
En af de personer der har lagt rigtig meget arbejde i denne opgave er vores dirigent og distrikts formand, Per Dichman, som er fremkommet med flere vidtgående forslag til forandringer af den interne struktur, men ikke har kunnet opnå tilstrækkelig opbakning til at få noget af det gennemført.
Stor tak til Per for den store indsats.
Men det korte af det lange er at det eneste der er sket siden er at nogle få distrikter er blevet sammenlagt samt at pin 3 er blevet slettet og sammenlagt med pin 2.
Den sidste udmelding fra hovedbestyrelsen er så nu, at det hele er godt nok som det er og vi behøver ikke at foretage flere ændringer for nuværende.
Om denne holdning nu skyldes hovedbestyrelsen eller det er almindelig sløvhed i foreningen som helhed, ved jeg ikke, men personligt her jeg den tro at skal der være en Marineforeningen i fremtiden skal der ske væsentlige ændringer i foreningens struktur og de skal ske snart.  
 
Afslutning:
Så mange var ordene og lad mig så, igen en gang, afslutte med at opfordre til, at vi fortsat står sammen om at bevare ”Esbjerg Marineforening” som et godt og velfungerende fristed, uden sociale skæld og hvor kammeratskabet er i højsæde.     Tak !    

 

Kontaktinformationer

Konto numre

Konto nr. til  indbetaling af "Deltager gebyr", til forskellige arrangementer
0872  0001739042

Konto nr. til indbetaling af  "Kontingent" 
0872  6581284789

Åbningstider

Marinestuen er åben for socialt samvær:

  • hver lørdag fra kl. 10:00 til kl. 13:30
  • Lang  lørdag fra 10.00 til 14.30.