Referat 2017

Marineforeningen for Esbjerg og Omegn

Generalforsamling lørdag den 04. feb. 2017 kl. 10.00

Antal medlemmer fremmødte: 83 personer
Antal medlemmer til spisning: 55 personer

1.Flaghejsning og velkomst:   

Generalforsamlingen begyndte præcis kl. 10.00 og efter flaghejsning bød formand Henning   B. Svinth velkommen til de fremmødte. Dette er foreningens 94. tyvende   generalforsamling.

Herefter mindedes vi vor 6 afdøde medlemmer i 2016 med et minuts stilhed:

Poul Milan, Uffe Emil Munk, Jørn Thomsen (Charlie), Bent Thygesen Hansen, Øjvind                 Degn, Arne Ronald Jessen.

2.Valg af dirigent:

Til dirigent valgtes Per Dichmann, distriktsformand, som konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

Stemmetællere :           

 Knud Christiansen og Knud Erik Høgh.

Årets Mariner: Bruno Sørensen.

25 års jubilæum: Kurt Sørensen og Gunnar Vejlgård.

Æresmedlem: Ingvar Kristensen.

 3.Bestyrelsens årsberetning ved formand Henning B. Svinth:

Kære venner, medlemmer af Esbjerg Marineforening.

Så er vi her igen og er alle blevet et år ældre og jeg skal forsøge at gøre status for det år der gået, samt hvad bestyrelsen har tænkt sig fremover.

Og med fare for at gentage mig selv igen-igen vil jeg hævde, at året 2016 var et godt år for vores forening. Det har været et år uden de store tiltag, men et år med rigtig meget forenings liv og stor tilslutning til alle arrangementer.

Året 2016 vil nok af os mest blive husket som det år, hvor vi fik forlænget lejekontrakten med Esbjerg Havn så vi fortsat kan dyrke foreningslivet her i vores eget hus.

Lad os se på det hele, en ting ad gangen og lad os starte med os selv, nemlig medlemmerne.

Medlemmerne:

Ved udgangen af  2015 var vi 346 og ved udgangen af 2016 var vi 349 altså en fremgang på 3 medlemmer, hvilket jeg synes er flot i forhold til andre afd. hvor medlemstallet falder.

Samtidig kan vi glæde os over, at selvom der er gået et år er gennemsnits alderen kun steget fra 68 til 68 1/2.

Og hvis vi ser på fordelingen af de forsk grupper, er den som følger:

 Marinen = 153  svarende til  44 %

 Hjemmeværnet = 09 ” ” 2 %

 Handelsflåden = 99 ” ” 28 %

 Fiskere = 54 ” ” 16 %

 Øvrige = 34 ” ” 10 %

 Det giver en fordeling i % der siger:
46 1/2 % pin ettere.
53 1/2 %   ”   toere.  

Eftersom der ikke er noget der hedder pin 3ère mere.
Ikke noget der giver anledning til kommentarer, vi er stadig i overvægt med marinere.

Det store problem er stadig gennemsnits alderen og jeg skal derfor igen opfordre jer alle til at skaffe nye medlemmer, helst lidt yngre og helst med en maritim baggrund.

 Bestyrelsen:

Vedr. bestyrelsen er der ikke så meget at sige, det gode arbejde og samarbejde som jeg omtalte ved sidste generalforsamling er bare fortsat og fungere fint.

Så hermed en stor tak til bestyrelsen, skal vi give dem en stor hånd.

Der er heller ikke planlagt nogen udskiftninger i år, de der er på valg

genopstiller og jeg skal opfordre generalforsamlingen til at genvælge dem alle.

Som det nok er de fleste bekendt forventer jeg at gå af til næste år og opstiller derfor kun til 1 år, hvorefter det er meningen at John Koudal skal afløse mig på posten som formand. Det er så meningen at vi bruger det kommende år til at lave en glidende overgang, så John er helt inde i opgaven når han overtager.

Eftersom Kjeld Jespersen, der blev valgt ind som suppleant ved sidste generalforsamling, er udtrådt af bestyrelsen har vi så en ledig plads.

Denne plads har vi tænkt os at lade stå åben indtil vi finder den rette afløser for John. Det ville være rart hvis vi kunne gøre det samme her og lave en glidende overgang med sekretær posten. Så er der en med de rette evner og samarbejdsvilje som kunne tænke sig at blive sekretær, så henvend dig, så snakker vi om det.

Det kan godt være at det her ikke er helt efter bogen, men jeg mener at det er ret vigtigt at vi får den rette person ind på netop denne her post og derfor går vi lidt utraditionelt til værks, det håber jeg i har forståelse for og vil godtage.

Aktiviteter:

Vedr. foreningens aktiviteter er der faktisk heller ikke så meget at sige, der har været fuld opbakning til alle arrangementer og kun gode tilbagemeldinger.

Vi har ydet tilskud til div. arrangementer for ca. 65.000 kr. Og som i kan se af det udsendte program for 2017 fortsætter vi med de samme arrangementer og det samme tilskud. Vi prøver også igen i år at arrangere en udflugt kun for medlemmer, så får vi se hvordan det spænder af.

Tiltaget med først at åbne dørene ½ time før de forsk. arrangementer har virket fint og har også afhjulpet problemet med plads reservation.

Flådebesøg.

Flådebesøg kan vi gå let hen over, der har ikke været nogen, og der er Ikke udsigt til at der kommer nogen.

Huset m. v.

Der har ikke været de store udgifter på huset, udover alm. vedligeholdelse

er der kun sket det, at vi har fjernet plankeværket om terrassen og i stedet fået opsat et hegn om plænen, bestående af pullerter og ankerkæde. Det har ikke kostet foreningen mange kroner, idet pullerter og kæde er fremstillet og doneret af Smedegaard og opsætningen af Ribe Mureteknik.

Bestyrelsen vil her på generalforsamlingen fremkomme med et forslag til indkøb af nye køle og fryse skabe. Mere om det senere.

Derudover planer vi på at renovere depotrummet og opsætte nye reoler m.v. dette er hårdt tiltrængt.

Maritim Fritid 2. Bassin.

Her sker absolut intet, der er afholdt 1 møde siden vores sidste generalforsamling, hvor vi fra Marineforeningens side foreslog at ophæve foreningen, men et flertal af medlemmerne stemte for at bevare foreningen indtil alle sager vedr. Esbjerg Strand projektet er endeligt afklaret. Dette synspunkt synes jeg er meget rimelig og der står sagen så nu.

Festugen.

Igen var Esbjerg Festugen en succes her på havnen og selvom vejret ikke artede sig allerbedst, havde vi alligevel et rimeligt overskud. Det skyldes ikke mindst alle de frivillige hjælpere der hver især har brugt en del af deres fritid til servicerer gæsterne.

Herfra skal lyde en stor tak for hjælpen, og jeg håber i er klar igen i år.

Festugen her i 2017 vil, så vidt vides på nuværende tidspunkt, forløbe på nøjagtig samme måde som i de foregående år, i hvert fald med de samme musikere m.v. bortset fra at vi ikke vil starte åbent hus arrangementerne  så tidligt på dagen som vi har gjort før. Vi har i bestyrelsen vurderet at det ikke kan betale sig. De nye tider fremgår af programmet.

Om vi skal starte festugen med kanon salut vides endnu ikke, der er jo kommet nye kræfter i festugeudvalget, som vi skal have et møde med på et eller andet tidspunkt, så får vi se.

Udlejning af marinestuerne.

Desværre har Mærsk Training stoppet deres brug af marinestuen og dermed er lejeindtægten selvfølgelig også faldet, men derud over har udlejning stort set været som 2015 en indtægt på ca. 10.000 kr.

Økonomi:

Økonomien skal jeg ikke blande mig i, kun udtrykke min store tilfredshed men samme. Vi har igen, selvom vi har ydet div. tilskud til medlemspleje, et stort overskud som fylder på kontoen, faktisk så meget at bestyrelsen derfor kommer med et forslag herom, mere om det senere.

Vi har en god økonomi og rimelig mange penge i kassen, det er god ting som kun er muligt på grund af jeres / medlemmernes opbakning.

Denne oparbejde kapital skal selvfølgelig komme jer / medlemmerne til gode,  og det tror jeg også den vil gøre på lidt længere sigt, for efterhånden som vi alle sammen bliver ældre vil indtægterne falde og udgifterne stige og så er det rart at have lidt reserve på kiste bunden.

Skyttelavet:

Der er pt. 55 medlemmer, og stort fremmøde ved de aftalte skydninger, de deltager igen i år i landskyttestævnet som i år foregår i Skive og hvortil vi her fra har ydet et tilskud på 2.000 kr. Økonomi ser rimeligt ud. Hvor længe de kan forblive i de nuværende lokalerne er uvis, men der er pt. ingen tegn på at en opsigelse er under opsejling.

Esepigerne:

Meldingen fra Esepigerne lyder på, at de pt. er omkring 85 medlemmer og har en kassebeholdning på ca. 62.000 kr., et godt fremmøde til alle arrangementer og ellers er godt tilfredse. Det er jo en særdeles positiv udmelding, især når man tænker på hvor den kommer fra.

Esbjerg Strand:

Marineforeningen er ikke længere en del af Esbjerg Strand projektet. Efter vi har fået forlænget vores lejekontrakt har vi meldt os ud af de forsk. styregrupper og deltager ikke længere i disse møder.

Afslutning:

Så mange var ordene og lad mig så, igen en gang, afslutte med at opfordre til, at vi fortsat står sammen om at bevare ”Esbjerg Marineforening” som et godt og velfungerende fristed, uden sociale skæld og hvor kammeratskabet er i højsæde.     Tak !     

4.Fremlæggelse af regnskab v/kasserer Knud Erik Skytte

Bemærkninger til årsrapporten!

Omsætningen er faldet med 150.000, som dels skyldes vi har mistet Maersk Training, ca. 45.000, salg i baren er faldet med små 60.000, sponsortilskud og donationer er faldet med 19.000.

Alt i alt en mindre bruttoavance på115.000

Med hensyn til forventningerne for indeværende år.

På indtægtssiden forventer vi en omsætning nogenlunde i samme størrelsesorden som i 2016.

Som Henning omtalte i sin beretning, vil vi igen yde tilskud til arrangementer, altså medlemspleje i samme omfang i indeværende regnskabsår ca. 65.000 kr.

Dette bygger vi på at der i vores aktivitetskalender for 2017, stort set er de samme arrangementer som i 2016.

Omsætningen i baren forventes at ligge nogenlunde som foregående år ca.230.000 kr.

Slopkisten. Her forventer vi igen mindre underskud, da vi vil fortsætte med at sælge til indkøbspris.

Lotteriet, som er en rigtig god indtægtskilde, forventer vi også det samme overskud på.

Medlemstallet er nogenlunde stabil med en lille stigende tendens, så her er forventningerne nogenlunde på samme niveau.

På udgiftssiden til huset, har vi ikke haft en større udgifter, der er heller ikke forventninger, til større vedligeholdelses arbejder i indeværende år. Vi forventer at indkøbe nyt køleudstyr (ca. 24.000), da det eksisterende udstyr ikke er strømbesparende.

Vi vil også investere i 120 nye frokost tallerkener, ca. 12.000 kr. da vi er ved at have for få.

Som Henning omtalte i sin beretning, vil vi renovere kælderen, med rep. af vægge, nye reoler, ny bordplade samt maling.

m.h.t. kontingenter under note 4: Vi betaler 140 kr. pr. medlem til Landskontoret altså ca. 50.000 kr.

Vi vil stadig supplere skyttelavet med hjælp til huslejen på Læssevej, godt 6.000, og vi har ydet tilskud til årets landsskyttestævne.

Foreningen vil som sidste år, yde et tilskud til Vestjyllands Hospice på 5.000

Vedr. foreningens konti i Den Jyske Sparekasse, så har vi på vores fastrentekonto fået et renteafkast på kr.10.560, denne konto udløber i indeværende år (30.11.2017), samt kr.1.000 i renter på vores jubilæumskonto.

Vi har pr. d. 30.12.2016 en likvid beholdning på kr. 825.999, jeg vil anbefale at gen. Forsamlingen giver grønt lys til, at vi kan investere op til 250.000, i enten garant beviser, eller i sikre investerings pulje.

Sponsorater har vi igennem året 2014 fået flg.:

17 stk. a. 625 kr. til vores årlige aktivitetskalender i alt 10.625 kr. (kalenderen kostede 800 kr.)

Esbjerg Kommune yder et huslejetilskud på 4 gange 9.900 kr. i alt 39.600 kr. dette tilskud er sat lidt ned i indeværende år til 4 x 9.800 i alt 39.200 kr.

Dette var ordene jeg vil slutte med at konkludere, det har været et rimeligt godt år økonomisk, med mange gode arrangementer, gode og pligtopfyldende bar vagter, med korrekt udfyldte kasserapporter, og at vi har en forening med en sund økonomi.

Samtidig skal jeg her anmode, om flere frivillige til at tage bar vagter, lad os vid hvis du har lyst og tid.

Til sidst skal jeg appellere til at man, så vidt det er muligt, bruger netbank til kontingent indbetaling, dette være sagt her, selvom alle der er mødt i dag, jo har betalt årets kontingent.
Øvrigt med hensyn til fremlæggelse af regnskab henvises til vedlagte bilag benævnt:

 ’Resultatopgørelse & balance 2016 for perioden 1. jan. – 31. dec. 2016’
  Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.

 5. Indkomne forslag:

 I år var der indkommet 3 forslag fra bestyrelsen som blev oplæst af dirigenten:

 A. Bestyrelsen foreslår at der indkøbes nye køle og fryseskabe for ca. 24.000,00 kr.

 B. Bestyrelsen foreslår at man flytter 200.000 kr. til en anden bank og investerer dem i rimelige sikre papirer.

 C. Bestyrelsen foreslår at der overføres 50.000 kr. til jubilæums kontoen.

 Alle forslag blev enstemmigt godkendt .

 6. Indskud og kontingenter:

 Bestyrelsen foreslår uændret indskud og kontingenter. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

7. Valg af bestyrelse:
Den nye bestyrelse er følgende: (genvalgte/nyvalgt):

Formand: Henning  B. Svinth (for et år) (genvalgt)

Næstformand: Peter Winther (genvalgt)

Kasserer: Knud Erik Skytte

Sekretær: John Koudal  (genvalgt)

Bestyrelsesmedlem: Bjarne L. Lauridsen – banjermester

Bestyrelsesmedlem: Thorvald Nielsen – slopkistebestyrer (genvalgt)

Bestyrelsesmedlem: Rolf Christensen

Bestyrelsesmedlem: Eivind Jacobsen  

Best. suppl.: Eddie Wright (genvalgt)

Best. suppl.: Preben Helsinghoff (genvalgt)

Best. suppl.: Søren P. Hansen (genvalgt)

Best. suppl.: Ingen valgt  

8. Valg af 2 revisorer:

Ib Lindberg og Verner Christensen (genvalgt)

9. Valg af 1 revisorsuppleant:

Peter Kjemps (genvalgt)                                                                                                                 
10. Valg af flagbærere:

Bestyrelsen foreslår: (samtlige valgt)

 Bjarne L. Lauridsen, Bruno V. Sørensen,  Rolf Christensen, Preben Helsinghoff og Knud Erik Høgh.

 11. Valg af sendemænd:

 Bestyrelsen foreslår:

 At der til sendemandsmødet 2017 i Aalborg  sendes formanden + 2 personer, uden ledsagere, men med overnatning, da vi til dette års sendemandsmøde deltager i kammeratskabsaften fredag og sendemandsmødet lørdag. Transport, overnatning og fortæring betales af foreningen. Forslaget blev vedtaget.

12. Skyttelavet:

 Skyttelavsformanden, Johan Stæhr opfordrede til at deltage i skydningerne i lavet, Årskontingentet er 125 kr. Ved det netop overståede sydvestjyske skyde stævne fik lavet en guldmedalje.

13. Eventuelt:

 Distrikts formanden gav en kort orientering om det nye distrikt, sydogsønderjylland.                                                                                                                     

Den ordinære generalforsamling afsluttedes kl. 11.30 og flagene blev nedtaget.

Alt foregik i ro og orden, og stemningen var god.

Efter generalforsamlingen var der skafning i stuen, hvor Per stod parat med

hjemmelavet skipperlabskovs, som fik megen ros, og omtalt som "protese venlig".

Dagen sluttede i Marinestuen kl. 15.00.  

Godkendt af:

Henning B. Svinth (formand)  

Per Dichmann (dirigent)

John Koudal (sekretær)

 

Esbjerg, den 6. februar, 2017

 I alt 13 sider (øvrige bilag)

 Indkaldelse til generalformaling/ dagsorden til generalforsamling (2 side)

 bestyrelsens forslag til motiveret dagsorden til generalforsamling (1 side)

årsregnskab 2016 (10 sider)  

Kontaktinformationer

Konto numre

Konto nr. til  indbetaling af "Deltager gebyr", til forskellige arrangementer
0872  0001739042

Konto nr. til indbetaling af  "Kontingent" 
0872  6581284789

Åbningstider

Marinestuen er åben for socialt samvær:

  • hver lørdag fra kl. 10:00 til kl. 13:30
  • Lang  lørdag fra 10.00 til 14.30.