Referat 2018

Referat fra Marineforeningen for Esbjerg og Omegns 95. generalforsamling den 3. februar 2018.

 

Generalforsamlingen, der startede klokken 10:00, afholdtes i Marinestuen i overværelse af 97 medlemmer hvoraf 80 deltog i spisningen efter generalforsamlingen.

1. Flaghejsning og velkomst

Indledningsvis blev flagene hejst under formandens kommando.

Marineforeningens formand bød velkommen og udtrykte håbet om en god og konstruktiv general-forsamling.

Inden man gik over til dagsordenens punkter mindedes forsamlingen stående, og med flagen på halv mast, de 7 medlemmer der var døde i 2017. Det var:

Torben Grandt Pedersen, Villy Jørgensen, Gunnar Axelsen, Frode Helmer Laursen, Erik Jørgen Nielsen, Børge Albert og Allan Egon Jensen

Æret være deres minde.

 

I år var der ikke færre end 10 medlemmer der kunne modtage medaljen for 25 års medlemskab. De 9 var tilstede og fik tegnet overrakt af formanden. De 10 medlemmer var:

Per E. Ravn, Egon J. Dam, John K.N. Pedersen, Finn Larsen, Birger Olesen, Ole Bjerregaard, Erik Arentsen, Bent Hansen, Henning B. Svinth og Erik Nielsen

Årets mariner blev ” Kesse ”  alias Hans Kristian S. Nielsen og Poul  Bjørnholt Bjørnhart blev udnævnt til æresmedlem. Begge som en påskyndelse af det store arbejde de ligger i foreningen.

Inden formanden gik over til punkt 2 på dagsordenen meddelte han at der var en mindre ændring, idet et bestyrelsesmedlem pga. sygdom havde valgt ikke at genopstille.  Dette fremgik ikke af den tidligere udsendte dagsorden. Der var ingen indvendinger imod denne mindre korrektion.

2. Valg af dirigent og stemmetællere

Formanden foreslog distriktsformand Per Dichmann som dirigent samt Kesse og Knud Erik Høgh som stemmetællere. Begge forslag blev vedtaget og formanden gav ordet til dirigenten, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt ifølge foreningens love og dermed var lovlig. Formanden fik herefter ordet for:

3. Bestyrelsens årsberetning.

Se formandsberetningen 2018 - Klik her

Fra salen var der en kommentar til formandens indlæg om skytteforeningen og ønsket om at denne satte kontingentet op. Man frygtede at en kontingentstigning ville give bagslag i form af udmeldinger. Det blev fremført at aktive deltagere, udover kontingentet, både betalte ved hver skydning, samt for at have deres eget våben.  Formanden replicerede at dette ikke var bestyrelsen bekendt, da man ikke have modtaget skyttelavets regnskab, men han fastholdt at da Marineforeningen samlet betalte 275 dkk til hvert medlem i skytteforeningen fandt han deres kontingent på 125 dkk til den lave side.

4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

Se kommentarer til årsrapporten - Klik her

De var en enkelt kommentar fra salen angående datoen på side 1 under: Etableret.  Foreningen daterer sig tilbage til 12. oktober 1922, men i regnskabet står der 01.01.94. Kassereren oplyste at datoen i regnskabet er moms registrerings datoen for foreningen.

Der var ikke yderlige kommentarer blev regnskabet herefter godkendt.

5. Indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen

På dirigentens forespørgsel oplyste formanden at der ikke var indkommet forslag samt at bestyrelsen ikke havde forslag at fremsætte.

6. Indskud og kontingent.

Kassereren oplyste at bestyrelsen anbefalede uændrede takster for indskud og kontingent. Vedtaget.

7. Valg af bestyrelsen

7A Bestyrelsen foreslog valg af John Koudal for 1 år.
7B Bestyrelsen foreslog genvalg af Knud Erik Skytte
7C Bestyrelsen foreslog valg af Nils Petersen for 1 år.
7D Bestyrelsen foreslog genvalg af Bjarne Lauridsen 
7E Bestyrelsen foreslog valg af Preben Helsinghoff
7F Bestyrelsen foreslog genvalg af Eivind Jacobsen
7G Bestyrelsen foreslog genvalg af Søren Hansen
7H Bestyrelsen foreslog genvalg af Edward Wright
7I Bestyrelsen foreslog valg af Henning Svinth
7J Bestyrelsen foreslog valg af Jesper Christensen

John Koudal valgtes til ny formand

Nils Brandt Petersen valgtes som ny sekretær

Preben Helsinghoff valgtes som nyt bestyrelsesmedlem

Henning Svinth og Jesper Christensen valgtes til suppleanter

Øvrige bestyrelsesmedlemmer genvalgtes.

8. Valg af revisor

Verner Christensen og Ib Lindberg genvalgtes.

9. Valg af revisor suppleant.

Peter Kjempff genvalgtes.

10. Valg af flagbærere.

Følgende 6 valgtes som flagbærere: Bruno Sørensen, Eddy Wright, Nils Brandt Petersen, Benny Henriksen, Leif Kristensen og Knud Erik Høgh

11. Valg af sendemænd.

Bestyrelsens forslag om at sende formanden samt 3 af bestyrelsen valgte bestyrelses medlemmer blev vedtaget, foruden forslaget om at transport, fortæring under mødet, samt eventuel overnatning blev betalt af foreningen.

12. Skyttelauget

En repræsentant fra skyttelavet fik ordet og takkede Marineforeningen for dens opbakning og finansielle støtte som var meget værdsat. Desuden takkede han bestyrelsen for samarbejdet. Til slut nævnte han at Esbjerg i 2019 skal være vært ved Landsskyttemødet og at det nok vil kræve en særlig indsats.. også hvad angik finanserne.

13. Eventuelt

Se indlæg fra KES - klik her

 

Såvel den afgående formand som dirigenten kommenterede indlægget i Under Dannebrog og begge var enige om at der var kort fra Esbjerg til København, men meget langt fra København til Esbjerg.  De forandringer i hoved-foreningen som har været bebudet længe, lader vente på sig, og der er snart ikke meget sand tilbage i glasset. Den afgående formand fastholdt dog, at når et forslag havde været sat til afstemning til sende- mandsmøderne og var faldet, så havde demokratiet fungeret.

Med hensyn til kontingentet i skyttelavet foreslog et medlem en 1 til 1 fordeling, forstået derhen at hvis kontingentet blev sat til 150 dkk så ville tilskuddet også være 150dkk og hvis kontingentet var 200dkk ville tilskuddet være 200dkk osv.

Fra salen blev der rettet en stor tak til Henning Svinth for hans store indsats igennem 2 formandsperioder, ikke mindst i den nu afsluttede, hvor det havde krævet lidt ekstra at rette skuden op. Samtidig et velkommen til den nye formand og ønsket om god vind.

Dirigenten takkede på distriktets vegne den afgående formand for det gode samarbejde og håbede samtidig at dette ville fortsætte under den nye formand.

John Koudal takkede for valget til formand og udtrykte håbet om at han kunne fortsætte ad samme kurs som den tidligere formand. Han var klar over at der blev noget at se til, som han med et Storm P citat udtrykte det:  Beskæftigelse er godt, bare det ikke udarter sig til arbejde!

Da der ikke var yderligt at behandle på generalforsamlingen erklærede dirigenten forsamlingen for afsluttet klokken 11:45.

Afslutningsvis takkede den afgåede formand dirigenten for vel udført hverv og takkede samtidig forsamling for deres tillid. Også bestyrelsen fik en tak for samarbejdet og deres positive tilgang til opgaverne.

Efter der var udbragt et trefoldigt leve for foreningen blev flagene halet ned under den nye formands kommando.

 

Referent:  Nils Brandt Petersen

Formandt:  John Koudal

Dirigent: Per Dichmann

Kontaktinformationer

Konto numre

Konto nr. til  indbetaling af "Deltager gebyr", til forskellige arrangementer
0872  0001739042

Konto nr. til indbetaling af  "Kontingent" 
0872  6581284789

Åbningstider

Marinestuen er åben for socialt samvær:

  • hver lørdag fra kl. 10:00 til kl. 13:30
  • Lang  lørdag fra 10.00 til 14.30.