GENERALFORSAMLING 2020

 

Generalforsamling i Esbjerg Marineforenings Skyttelav, lørdag den 22. februar 2020

 

 

Formand Lars Raunsbæk bød velkommen til generalforsamlingen. 30 medlemmer var mødt op.

Valg af dirigent: John Koudal blev valgt.

Formandens Beretning:

Velkommen

Tak for fremmødet, dejligt I kunne komme

Klubben rummer nu, stadig ca. 50 medlemmer, så her er der ikke de store forandringer.

Sidste år holdt vi landsstævne her i Esbjerg med stor succes. Vi havde indkvartering og spisning på Esbjerg Højskole. Marineforeningen holdt ekstra åben i den anledning, hvilket vi var meget glade for, så folk kunne hygge sig efter skydningen.

Vi fik en flot 4. Plads på landsstævnet og blev blev igen i år nr. 1 i hjemmebaneskydning.

  • Dejligt med stor opbakning

Stævnet gav et pænt overskud, så jeg tror Marineforeningen er glad.

Så skal vi ikke igen i år komme med “hatten i hånden” og bede om tilskud til vores tur til Landsstævnet i Grenå.

Bestyrelsen vil også gerne igen, i samme omgang, takke endnu engang for både den store hjælp fra medlemmer, deres “koner” og for diverse sponsorstøtte, som var med til at gøre stævnet til en succes.

Håber på god ro og orden her i dag til generalforsamlingen

Tak

 

Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget.

Regnskab: Preben Madsen fremlagde regnskabet. Regnskabet viste et overskud på kr. 18.478, hvilket var en forbedring i forhold til året 2018. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

Arne roste kassereren for regnskaber og måden, det var udfærdiget på.

Der var ønske om, at man kunne se hovedtallene fra det foregående regnskabsår sammen med det nuværende regnskabsår.

Regnskabet blev enstemmigt vedtager

Lavsbestyrelsens forslag: ingen

Indkomne forslag: Ingen

Fastsættelse af kontingent: Man var  enige om uændret kontingent på 150 kr.

Valg af bestyrelse:

Formand:

Lars Raunsbæk på valg:. Lars Raunsbæk blev genvalgt.

Bestyrelsesmedlemmer:

Johan Stæhr på valg. Johan Stæhr genvalgt

 Svend Aage Sørensen på valg: Svend Aage Sørensen genvalgt.

Valg af 2 suppleanter.

På valg Henning Jensen. Henning Jensen genvalgt

På valg Svend Almosetoft. Svend Almosetoft genvalgt

Valg af 2 revisorer.

På valg Alf Pedersen og Knud Christensen. Alf Petersen og Knud Christensen blev genvalgt.

Valg af revisorsuppleant.

På valg Svend Aage Lønborg. Svend Aage Lønborg blev genvalgt.

Eventuelt:

John Kaudal: Hjemmesiden skal vi have opdateret så den passer.

Kent Holst: Vi skal gøre os umage med at skaffe nye medlemmer. Rejste debatten om Esepigernes medlemskab i foreningen. Det blev diskuteret

John Kaudal undersøger kriterierne for en model, så det bliver lovligt og i overensstemmelse med reglerne. John vender tilbage med et forslag, som så skal med på næste års generalforsamling.

Preben: Restanter skal rykkes og ellers ekskluderes. Tager en snak med John Kaudal.

 

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden under generalforsamlingen og nedlagde sit job.

Formanden fik ordet for en afsluttende bemærkning. Han rettede igen en stor tak til alle for året 2019 og bød derefter på en øl/vand samt pøser og brød til 20 kr.

 

Referent

Hans Novrup

 

    

Lars Raunsbæk                                    Hans Novrup                         Preben Johnny Madsen

        Formand                                          Næstformand                                   Kasserer

 

Kontaktinformationer

Konto numre

Konto nr. til  indbetaling af "Deltager gebyr", til forskellige arrangementer
0872  0001739042

Konto nr. til indbetaling af  "Kontingent" 
0872  6581284789

Åbningstider

Marinestuen er åben for socialt samvær:

  • hver lørdag fra kl. 10:00 til kl. 13:30
  • Lang  lørdag fra 10.00 til 14.30.