GENERALFORSAMLING 2021

REFERAT

Generalforsamling i Esbjerg Marineforenings Skyttelav

Lørdag den 11. september 2021

Formand Lars Raunsbæk bød velkommen til generalforsamlingen. 15 medlemmer var mødt op.

Valg af dirigent: Hans Novrup blev valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt jf. bestemmelserne i vedtægterne. Overbragte en hilsen fra Esbjerg Marineforenings formandJohn Koudal.

Formandens Beretning:

Velkommen

Tak for fremmødet, dejligt I kunne komme

Klubben rummer nu, 36 medlemmer  efter 1½ års nedlukning  p.g.a. corona. Så vi har som alle andre også mistet medlemmer.

Der har ikke været nogen aktiviteter. Landsskyttestævnet i år har vi meldt afbud til, men vi satser på at deltage til næste år. Da vi ikke ved, om vi er købt eller solgt med hensyn til Skyttehuset, og det hele ligner en ruin under nedbrydning, er vi i gang med at søge efter et nyt domicil. Huslejen er for dyr, hvor vi er nu, og selv om det hele forfalder, stiger huslejen automatisk hvert år med 3%.

Vi har fået lov til at bruge Esbjerg Marineforenings lokaler. Ligeledes har vi fået lov til at opsætte en 40 fods container bag Marineforeningen uden at skulle betale for grunden. Vi er i gang med at lede efter en container , så vi igen har en 10 meter skydebane til luft. Når alt er faldet på plads, vil I høre nærmere.

Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget.

Regnskab: Preben Madsen fremlagde regnskabet. Regnskabet viste et underskud på kr. 4.671,20. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

Tallene  vedr. Skyttelavets ejendele skal justeres til næste år.

Der var ros til kassereren for det lille underskud efter den lange nedlukning.

Lavsbestyrelsens forslag: Lavsbestyrelsen samt suppleanter fortsætter uforandret frem til næste ordinære generalforsamling i 2022.

Blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen

Indkomne forslag: Ingen

Fastsættelse af kontingent: Da kontingentet på 150 kr. i år var indbetalt, sker der ikke noget før til næste ordinære generalforsamling i 2022.

Valg af bestyrelse: Udgik jf. lavsbestyrelsens forslag

Eventuelt: Spørgsmål vedr. nyt domicil, indendørsskydning og muligheden for nye medlemmer ved flytning blev bebateret.

 

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden under generalforsamlingen og nedlagde sit job.

Formanden fik ordet for en afsluttende bemærkning. Han rettede igen en stor tak til alle og bød derefter på  øl/vand og vin samt grillpølser med salat og kold kartoffelsalat samt brød alt sammen gratis, som en velkomst igen til skyttelavet og dets aktiviteter.

Referent

Hans Novrup

 

     Lars Raunsbæk                                    Hans Novrup                       Preben Johnny Madsen

        Formand                                  Næstformand/sekretær                                                 Kasserer

 

 

 

 

Kontaktinformationer

Konto numre

Konto nr. til  indbetaling af "Deltager gebyr", til forskellige arrangementer
0872  0001739042

Konto nr. til indbetaling af  "Kontingent" 
0872  6581284789

Åbningstider

Marinestuen er åben for socialt samvær:

  • hver lørdag fra kl. 10:00 til kl. 13:30
  • Lang  lørdag fra 10.00 til 14.30.