GENERALFORSAMLING 2022

 

 

 

REFERAT

Generalforsamling i Esbjerg Marineforenings Skyttelav

Lørdag den 2. april 2022

Formand Lars Raunsbæk bød velkommen til generalforsamlingen. 13 medlemmer var mødt op.

Valg af dirigent: Hans Novrup blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og overgav ordet til formanden.

Formandens Beretning:

Velkommen

Tak for fremmødet, dejligt I kunne komme

Klubben rummer nu 37 betalende medlemmer.

velkommen vores nye domicil. Vi er kommet hjem som John Koudal siger. Vi blev nød til at flytte, da vi er så få medlemmer til den store husleje. Vi har fået en ny skydebane som er blevet bygget op i en container ved siden af Marineforeningen. Vi har fået en rigtig fin skydebane containeren er blevet beklædt med træ indvendigt og isoleret, og er er lagt strøm ind. Det er Bent der har været tovholder for det store projekt og uden hans store arbejde og gå på mod, tror jeg ikke, vi var blevet færdige eller havde haft en skydebane. Derfor en stor tak til Bent og tak til dem som har hjulpet ham. Ellers er der ikke sket andet på grund af corona, men vi har lige haft et hold i København til Landsmesterskaberne i skydning. Vi fik en 5. plads. Jeg håber, at vi får en god generalforsamling, og at medlemmerne vil slutte op om skyttelavet, tak.

Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget.

Regnskab: Preben Madsen kunne ikke være til stede, så formanden fremlagde regnskabet. Regnskabet viste et overskud i banken på kr. 5.262,76. Indkøb af container beløber sig til kr. 40.340. Lars Raunsbæk har lagt kr. 6.000 ud, som gerne skulle tilbagebetales i 2022. Vi sparer nu huslejen og vedligeholdelsesudgifterne på det gamle skyttehus og skal nu kun betale for strømforbruget til containeren. Det er en meget stor besparelse.

Regnskabet blev enstemmigt vedtager

Lavsbestyrelsens forslag: ingen

Indkomne forslag: Ingen

Fastsættelse af kontingent: Man var enige om uændret kontingent på 150 kr.

Valg af bestyrelse:

Formand Lars Raunsbæk på valg: Lars Raunsbæk blev genvalgt.

bestyrelsesmedlemmer: Bent Holst Hansen på valg. Bent ønskede ikke genvalg.

Valgt blev Kent Holst Hansen

 Svend Aage Sørensen på valg: Svend Aage Sørensen genvalgt.

Valg af 2 suppleanter. På valg Henning Jensen. Henning Jensen genvalgt

På valg Svend Almosetoft. Svend Almosetoft genvalgt

Valg af 2 revisorer. På valg Alf Pedersen og Knud Christensen.

Alf Petersen og Knud Christiansen blev genvalgt.

Valg af revisorsuppleant. På valg Svend Aage Lønborg.

Svend Aage Lønborg blev genvalgt.

Eventuelt:

Ved lørdagsåben i Marineforeningen: Det kunne være en god ide at fremvise den nye skydebane og reklamere for skyttelavet for de øvrige medlemmer og oplyse om at vi skyder den 1. og 3. tirsdag i måneden i Marineforeningen. Alle skal være velkommen. Der er i øvrigt et opslag i Marineforeningen.

 

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden under generalforsamlingen og nedlagde sit job.

Formanden fik ordet for en afsluttende bemærkning. Han rettede igen en stor tak til alle og en særlig tak til Bent for hans mange år i bestyrelsen både som formand og bestyrelsesmedlem og for hans store arbejde med den nye container.

Referent

Hans Novrup

 

                                                                                                                                                      Lars Raunsbæk                                    Hans Novrup                                             Preben Johnny Madsen

        Formand                                          Næstformand                                                         Kassere

Kontaktinformationer

Konto numre

Konto nr. til  indbetaling af "Deltager gebyr", til forskellige arrangementer
0872  0001739042

Konto nr. til indbetaling af  "Kontingent" 
0872  6581284789

Åbningstider

Marinestuen er åben for socialt samvær:

  • hver lørdag fra kl. 10:00 til kl. 13:30
  • Lang  lørdag fra 10.00 til 14.30.