GENERALFORSAMLING 2023

 Generalforsamling i Esbjerg Marineforenings Skyttelav Lørdag den 18. februar 2023

Næstformand/sekretær Hans Novrup bød velkommen til generalforsamlingen. 22 medlemmer var mødt op, hvilket var meget flot. Hans Novrup bad forsamlingen rejse sig og mindes Svend Almosetoft med 2 minnutters stilhed. Æret være Svend Almosetofts minde.

Valg af dirigent: John Koudal blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og overgav ordet til formanden.

Formandens Beretning: 1. Formandens beretning. Bestyrelsesmøder: I 2022 blev der holdt 4 bestyrelsesmøder. Medlemmer status 31. december 2022: Vi har fået 5 nye medlemmer i 2022. Velkommen til David Alan Roden,Ole Thiim, Max Thygesen, Aage Askov og Sven Erik Petersen Desværre har vi mistet 1 af vore kammerater i 2022: Svend Almosetoft. Må han hvile i fred. Ved årsskiftet er vi så 31 medlemmer i Skyttelavet. I dag er det et år siden jeg kom til at virke som formand, da Lars startede en ny tilværelse på Nordsøen, og derfor ikke fik tid til ret meget i skyttelavet. Der har været en del at se til, meget jeg skulle sætte mig ind i og lære, men heldigvis har jeg fået stor hjælp, både af de garvede bestyrelsesmedlemmer, men bestemt også af medlemmer som tidligere har siddet i bestyrelsen, tak for hjælpen. Vi har haft nogle gode arrangementer i 2022, Tirsdag den 17. maj havde vi afslutning på vores vintersæson med grillmad. Vejret var godt og en stor deltagelse, så vi fik en dejlig og hyggelig aften ud af det med god grillmad med tilbehør. Tirsdag den 18. oktober holdt vi tapazaften, en ide, der pludselig opstod. Her var der ligeledes stor tilslutning, god stemning og hygge. Rigtigt dejligt, at så mange nu støtter op omkring det, der bliver lavet. Lørdag den 19. november var der fregatskydning, ligeledes med stor tilslutning og rigtig god stemning. Preben havde lavet skipperlabskovs med hele svineriet og Harry Harms Pedersen blev årets fregatkaptajn. Tillykke med det. Uoverensstemmelser med Esbjerg Skyttekreds gjorde, at vi skiftede til Esbjerg Firmaidræt. Vi har nu fået de samme betingelser, som vi havde før. Vi skyder nu om mandagen på de samme baner med de samme geværer, men kun til den halve pris. Her føler vi os godt modtaget og får en god behandling, så tak til Esbjerg Firmaidræt for modtagelsen. Nytårskur i Marinestuenden 21. januar 2023. Vi havde en fantastisk hyggelig aften, 26 medlemmer og koner var mødt op, og jeg tror, at alle hyggede sig. Det var i stedet for julefrokost december, da der i den måned er så meget andet, man skal deltage i. Maden kom udefra fra Favoritten og var en stor succes. Jeg vil også gerne sige tak til Esbjerg Marineforening og ikke mindst til John for et rigtigt godt samarbejde og forståelse for skyttelavet, samt den hjælp og økonomiske støtte vi altid får, når vi har brug for det. Vi har meldt afbud til Randers til Landsmesterskaberne i Skydning. Vi synes, det blev for dyrt, og vi kan ikke økonomisk få det til at hænge sammen. Stigende priser og inflationen har gjort, at egenbetalingen bliver alt for dyr. Vi deltager dog fortsat i hjemmebaneskydningen på landsplan med 2 indberetninger. Containeren er blevet malet og fungerer nu som skydebane med luftgevær. Folk virker glade og tilfredse med den nye skydebane, så tak til alle hjælperne, der har fået det sidste på plads. I det hele taget er det dejlig at se den positive stemning, der er, både til skydning om mandagen i EFI samt her i marineforenin-gen den 1. og 3. tirsdag i måneden. Humøret er højt, og man kommer hinanden ved. Snakken går, og man hygger sig. Flere og flere møder op både til skydning og til vores arrangemen-ter.Det kan man da kun glæde sig over. Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen for jeres arbejde igennem 2022, samt takke alle dem, der har hjulpet til med arrangementer, indkøb, køkkenarbejde, servering, rengøring, bagning, blomsterudsmykning mm. Ingen nævnt, ingen glemt. Uden jer, kunne det ikke lade sig gøre.Tusind tak. Lad os gøre alt for at den nye sæson bliver ligeså positiv. Hans Novrup Næstformand/sekretær Esbjerg

Marineforenings Skyttelav Kopmmentarer til beretningen:John Koudal synes det var glædeligt med den medlemsfremgang, der havde været. Selv om nogle følte sig fremmede i de nye omgivelser, håbede han, at man ville føle det lige så naturligt at komme i Marineforeningen som i det gamle skyttehus. John roste ligeledes skytelavet for, at der altid var ryddet op og pænt, når vi havde været der. Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget.

Regnskab: Preben Madsen orienterede. Regnskabet viste et overskud i banken på kr. 2.034,92. Vi har ingen gæld mere, alt er betalt. Kassebeholdningen mangler dog i regnskabet. Regnskabet er godkendt og underskrevet af revisorerne. Regnskabet blev enstemmigt vedtager Lavsbestyrelsens forslag: ingen Indkomne forslag: Ingen Fastsættelse af kontingent: Man var enige om uændret kontingent på 150 kr.

Valg af bestyrelse: Formand Lars Raunsbæk ønsked at stoppe:. Frank Rasmussen blev valgt for 1 år. bestyrelsesmedlemmer: Max Thygesen blev valgt. Henning Jensen blev valgt Arene Frederiksen blev genvalgt. Valg af 2 suppleanter. Svend Aage Løjborg blev valgt Harry Harms Pedersen blev valgt Valg af 2 revisorer. Alf Petersen og Knud Christensen blev genvalgt. Valg af revisorsuppleant. Per Ørum blev valgt.

Eventuelt: John Koudal: Med hensyn til ensartetheden for containeren og Esbjerg Søsports bygning, var der ikke sket noget endnu. Man har ikke hørt noget, men det bliver taget op igen, når det bliver aktuelt, eller man hører noget om det. Bent Holst Hansen rejste spørgsmålet vedrørende pokalskab til skyttelavets pokaler i Marineforeningen? John Koudal svarede, at man havde fundet en plads til det. Det skulle være st skab, der kunne lukkes og stå, så det kunne ses. Bent tilbød straks at stå for det, hvilket han blev udnævnt til. Willy Vork spurgte til Skyttelavets hjemmeside, hvor man kunne finde den? John svarede, at den findes under Esbjerg Marineforenings hjemmeside under linket skyttelavet.John gjorde sekretæren opmærksom på, at mails , der blev udsendt ikke opfyldte de lovmæssige krav vedr. datalovgivningen. Hans fik lovning på, at John ville vise ham, hvordan det skulle gøres. Herefter takkede dirigenten for god ro og orden under generalforsamlingen og nedlagde sit job.

Næstformanden fik ordet for en afsluttende bemærkning. Han takkede dirigenten, og rettede igen en stor tak til alle for det store fremmøde og en særlig tak til Johan Stæhr og Svend Aage Sørensen for deres mange år i bestyrelsen. Generalforsamlingen sluttede med at udbringe et 3 foldigt leve for skyttelavet.

Referent Hans Novrup Frank Rasmussen

Hans Novrup

Preben Johnny Madsen 

 

 

Kontaktinformationer

Konto numre

Konto nr. til  indbetaling af "Deltager gebyr", til forskellige arrangementer
0872  0001739042

Konto nr. til indbetaling af  "Kontingent" 
0872  6581284789

Åbningstider

Marinestuen er åben for socialt samvær:

  • hver lørdag fra kl. 10:00 til kl. 13:30
  • Lang  lørdag fra 10.00 til 14.30.