Generalforsamlings ref. 2018

REFERAT

Fra ordinær generalforsamling i Esbjerg Marineforenings Skyttelav

Lørdag den 17. februar 2018

Formand Johan Stæhr bød velkommen til generalforsamlingen. 26 medlemmer var mødt op.

Valg af dirigent: John Koudal blev valgt.

Formandens Beretning: 

Velkommen til årets generalforsamling for Esbjerg marineforenings skyttelav. Vi har desværre mistet et af vore medledlem nemlig Børge Albert. Jeg vil bede forsamlingen om at rejse sig og mindes Børge Albert. 

Tak. Æret være hans minde.

Året 2017 har været et godt år for skyttelavet. Vi har gjort det godt med vores skydning. Vores medlemstal er meget stabilt. Nogen forlader os, men der kommer også nye til, og de skal være velkommen. 

Den 18.-19. marts tog 14 mand af sted til landsskyttestævne i Skive. Her opnåede vi det bedste resultat nogensinde i skyttelavets historie. Vi blev bedste hold på hjemmebane. Kund Erik Høgh blev bedste holdskytte I holdskydning, og sammen med Nyborg delte vi en 1 plads ved landsskyttestævnet. Så vi må sige, vi hører med i toppen. 

Den 16. maj havde vi afslutning for vores vinterskydning. Vi havde fællesspisning med grillmad. Derefter var der uddeling af præmier/medaljer.  Det var en hyggelig aften, efter en god og hyggelig vintersæson på skydebanen. Den 23. september havde vi fregatskydning. Mændene kom kl. 13. og fik afviklet skydningen. Damerne kom kl.15. til kaffe og kage. Derefter var der dameskydning. kl. 18. var der spisning, hygge og præmieroverrækkelse. 

Den 14. november var der juleafslutning med andeskydning og spisning. Derefter var der uddeling af ænder og rødvin til de heldige vindere, også dette arrangement var hyggeligt og med mange deltagere. 

Den 9. januar have vi fællesskydning med Fanø. Vi mødtes kl 16. til kaffe og kage, derefter var der skydning. I år var det Esbjerg der vandt, men vi var også på hjemmebane og havde flere skytter med. Vi var ca. 20 og have en rigtig hyggelig dag. 

Alt i alt synes jeg, det går godt. Der er altid villige hænder, når der skal laves noget, så det er ingen sag at være formand. Tak til dem, der gerne giver en hånd med. Skyttehuset ser lidt træt ud, men Triple Nine vil ikke have flere udgifter på huset. Vi har været oppe at tætne taget og vinduer og renset tagrender og fået købt en affugter. Det synes vi, har givet et bedre indeklima. 

Vores arrangementer har været fint besøgt. Nogle gange har vi måttet sidde lidt tæt, men det er da også hyggeligt. 

Da jeg går af som formand i år, vil jeg gerne takke bestyrelsen for det gode samarbejde, som vi har haft og ønske god vind fremover.

 

Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget.

Regnskab: Preben Madsen fremlagde regnskabet. Regnskabet viste et underskud på 3.383, hvilket var en forbedring i forhold til året 2016. Under værdier mangler der 2 stk. luftpistoler.

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 

Lavsbestyrelsens forslag: ingen

Indkomne forslag: Kontingentforhøjelse til kr. 200, gældende fra 2019, ved John Koudal. Forslaget blev diskuteret. Man var enige om, at det nok ikke var en god ide, at hæve kontingentet så meget, men da der ikke havde været nogen stigning i 10 år, mens udgifterne var steget, blev man enige om at kontingentet skulle være på 150 kr. gældende fra 2019.

Fastsættelse af kontingent: Man var blevet enige om et kontingent på 150 kr. gældende fra 2019..

Valg af bestyrelse: Afgående medlemmer

Formand Johan Stæhr: Johan ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Lars Raunsbæk.

Lars Raunsbæk blev valgt.

bestyrelsesmedlemmer: Lars Raunsbæk valgt som formand, bestyrelsen foreslår Johan Stæhr. Johan Stæhr valgt.

Søren høj. Ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Svend Aage Sørensen. 

Svend Aage Sørensen valgt.

Valg af 2 suppleanter. På valg Svend Aage Sørensen. Bestyrelsen foreslår Henning Jensen og Svend Almosetoft. 

Henning Jensen og Svend Almosetoft valgt. 

Valg af 2 revisorer. På valg Alf Pedersen og Knud Christensen. Villig til genvalg. 

Alf Petersen og Knud Christensen blev genvalgt.

Valg af revisorsuppleant. Bestyrelsen foreslår Svend Aage Lønborg.

Svend Aage Lønborg blev valgt.

Eventuelt: Arne stillede Spørgsmål om et nyt klubhus. Der arbejdes på at få Esbjerg Søsports gamle klubhus, når de flytter i 2020 til det nybyggede havneområde nord for den nuværende havn. Formanden for Esbjerg Søsport, formanden for Esbjerg Marineforening og formanden for Skyttelavet, vil hurtigst muligt forsøge i et samarbejde, at få det gjort muligt, da bygningerne egner sig fortrinligt som afløser for det gamle skyttehus, som vi nok kun har på kort sigt, da det forfalder mere og mere, og Triple Nine ikke vil bekoste mere på det.

 

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden under generalforsamlingen og nedlagde sit job.

Formanden fik ordet for en afsluttende bemærkning. Han rettede igen en stor tak til alle for året 2017 og bød derefter på en øl/vand samt pøser og brød til 20 kr.

Referent

Hans Novrup

 

     Lars Raunsbæk                       Hans Novrup Preben Johnny Madsen

        Formand                      Næstformand              Kasserer

Kontaktinformationer

Konto numre

Konto nr. til  indbetaling af "Deltager gebyr", til forskellige arrangementer
0872  0001739042

Konto nr. til indbetaling af  "Kontingent" 
0872  6581284789

Åbningstider

Marinestuen er åben for socialt samvær:

  • hver lørdag fra kl. 10:00 til kl. 13:30
  • Lang  lørdag fra 10.00 til 14.30.