GENERALFORSAMLING 2024

REFERAT

Generalforsamling i Esbjerg Marineforenings Skyttelav

Lørdag den 17. februar 2024

FormandenFrank Rasmussen bød velkommen til generalforsamlingen. 16 medlemmer var mødt op,
hvilket var meget flot.
Frank Rasmussen bad forsamlingen rejse sig og mindes Kunze Hartmann og Kurt Sørensen med 1
minnuts stilhed. Æret være deres minde.
Valg af dirigent: John Koudal blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt og overgav ordet til formanden.
1. Formandens Beretning:
2023 må siges at have været et acceptabelt år for skyttelavet, økonomien er god, og vi har
fået styr på nogle løse ender. Vi har afholdt 4 almindelige bestyrelsesmøder samt et kort et
lige efter generalforsamlingen hvor bestyrelsen konstitueredes..
Vi har pr. 31.12.23 38 medlemmer, hvoraf ca. halvdelen er aktive skytter. Vi kan selvfølgelig
godt bruge flere.
Forårssæsonen sluttede den 27.3.23 for skydning i EFI-hallen og den 18.4.23 for skydning hos
os selv. Vi markerede afslutningen med en fællesspisning, hvor der blev serveret stegt flæsk
med persillesovs.
I sæsonen 2022/2023 deltog vi i det, der kaldes hjemmebaneskydning, og her fik vi pæne
placeringer:
Holdet fik en 6. plads - Bent Hansen en 7. plads i kategorien bedste holdskytte.I kategorien
bedste veteran skytte fik Bent Hansen en 15. plads, Max Thygesen en27. plads, Harry Harms
en 34. plads og Johan Stæhr fik en 57. plads.
Vi deltog ikke i Landsskyttestævne i Randers, da alle følte at prisen for deltagelse var for høj.
En opfattelse vi ikke var ene om, hvorfor vi forventede at prisen/udgifterne til dette års
landsskyttestævne vil være mere rimelige. De blev i et vist omfang reduceret, og vi sender et
hold af sted den 17. marts
Derudover havde vi åbnet for skydning i containeren under dele af festugen, og der var en
del besøgende. Vi forventer også at holde åbent i 2024.
Vi har også fået en ny trappe til vores skydecontainer, og containeren er blevet malet i en
farve der passer til de omkringliggende bygninger, samt den er forsynet med ma-
rineforeningens logo.
Efter sommerferien startede vi igen med skydning den 19. 9.23 i containeren og den 9.10.23 i
EFI-hallen.
Der skydes hos os selv med luftgevær hver den 1. og 3. tirsdag i måneden kl. 19.00 og i EFI-
hallen med salonriffel hver mandag kl. 19.00. Det er samtidig hyggeaftener, hvor vi får en
sludder og ordner verdenssituationen efter bedste evne.

I november afholdt vi Fregatskydning samt skydning for påhæng med efterfølgende spisning,
hvor der blev serveret mørbradgryde og ostekage til dessert. Fregatkaptajn blev Harry Harms
for 3. år i træk. Næstkommanderende blev Bent Hansen og spjæld-gasten blev Arne
Frederiksen.
Jeg vil her gerne sige tak til Esbjerg Marineforening, Marineforeningens bestyrelse og ikke
mindst til John for et rigtigt godt samarbejde og forståelse for skyttelavet, samt den hjælp og
økonomiske støtte vi altid får, når vi har brug for det.
Til slut vil jeg også sige en stor tak til Skyttelavets bestyrelse for godt samarbejde samt en lige
så stor tak til de medlemmer og pårørende, der har deltaget i det frivillige arbejde.
Kommentarer til beretningen:
Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget.
Regnskab:
Preben Madsen var blevet syg, så Frank Rasmussen fremlagde regnskabet. Regnskabet viste et
overskud i banken på kr. 1090,26. Vi har ingen gæld mere, alt er betalt. Kassebeholdningen
udgjorde kr. 675. Indestående i banken den 29.12.23 var kr. 8387,65. Regnskabet er godkendt og
underskrevet af revisorerne.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
Lavsbestyrelsens forslag:
Da vi tilsyneladende har to forskellig udgaver af vore vedtægter – hvor det drejer sig om
§10 stk 2 har bestyrelsen følgende forslag:
Formand, næstformand og kasserer vælges særskilt.
I lige år afgår formand samt 2 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år afgår næstformand og kasserer
samt 2 bestyrelsesmedlemmer.
Begrundelse:
Det er ikke hensigtsmæssigt at formand og næstformand vælges samtidigt for samme periode, og
ligeledes er det ikke hensigtsmæssigt at formand og kasserer vælges samtidigt for samme periode.
Det vil bringe en smule rod i valget i år og til næste år, men så skulle det være overstået.
Foslaget blev enstemmigt vedtaget.
Indkomne forslag:
Bent Holst Hansen:
Rejste spørgsmålet vedr. vors Søstjerne, som er vores medlemsemblem. Ikke ret mange kender til
den, og mange er slet ikke klar over, at vi har den.
Bent ville gerne have, at vi ved indmeldelsen i skyttelavet foruden kontingentet betalte et
engangsgebyr på 50 kr., så man automatisk fik den udleveret ved indmeldelse, og afleverede den
ved udmeldelse.
Bestyrelsen arbejder allerede med forslaget, så Bent var tilfreds med det.
Frank gjorde ligeledes opmærksom på, at de der ikke har søstjernen må komme og få den
udleveret.

Fastsættelse af kontingent og fremlæggelse af evt. budget:
Man var enige om uændret kontingent på 150 kr.
Der var ikke lavet noget budget for 2024.
Valg af bestyrelse:
A: Valg af formand (lige år) for en periode på 2 år – Frank Rasmussen modtager genvalg. Genvalgt
B: Valg af næstformand (ulige år) – Hans Novrup – modtager genvalg for 1 år – se forslag fra bestyrelse
Genvalgt
C: Valg af kasserer (ulige år) for en periode på 1 år – Preben Madsen modtager genvalg – se forslag fra
bestyrelse. Genvalgt
D: Valg af bestyrelsesmedlemmer for en periode på 2 år - på valg er: Kent Hansen – modtager ikke genvalg
Søren Jensen blev valgt
E: Valg af 2 suppleanter for en periode på 1 år – Svend Aage Løjborg – modtager genvalg. Genvalgt
Harry Harms Pedersen – modtager genvalg. Genvalgt
8: A:Valg af 2 revisorer for en periode på 1 år - Alf Petersen – modtager genvalg. Genvalgt
Knud Christiansen – modtager genvalg. Genvalgt
B: Valg af revisorsuppleant for en periode af 1 år – Per Ørum – Modtager genvalg. Genvalgt
Eventuelt:
John Koudal: Glædede sig til festugen i 2024 og åbent hus i samarbejde med Skyttelavet. Det skal
føres på kalenderen, selv om det er omstændigt.
Hans: Skyttelavet har allerede en plan klar til dagene. Den skal bare afstemmes med John, når tiden
nærmer sig.
Frank: Ville gerne have et eksemplar af Håndbog for bestyrelsesmedlemmer af John, så vi kunne
udarbejde en lignende for bestyrelsesmedlemmer i skyttelavet.
John lovede et eksemplar til Frank.
Bent: Årskalender for skyttelavet.
Frank: Årskalenderen er under udarbejdelse og vil komme som et indstiksblad i Esbjerg
Marineforenings blad. Indlægget skal afleveres senest udgangen af november i år. Derfor kan det
først ske i 2025.
Svend Aage: Ikke tilfreds med indberetningerne til hjemmebaneskydning.
Henning: Beklagede, at han har lavet en fejl.
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden under generalforsamlingen og nedlagde sit job.
Formanden fik ordet for en afsluttende bemærkning. Han takkede dirigenten, og rettede igen en
stor tak til alle de fremmødte.

Referent
Hans Novrup

Frank Rasmussen Hans Novrup Preben Johnny Madsen

Formand Næstformand Kasserer

 

 

Kontaktinformationer

Konto numre

Konto nr. til  indbetaling af "Deltager gebyr", til forskellige arrangementer
0872  0001739042

Konto nr. til indbetaling af  "Kontingent" 
0872  6581284789

Åbningstider

Marinestuen er åben for socialt samvær:

  • hver lørdag fra kl. 10:00 til kl. 13:30
  • Lang  lørdag fra 10.00 til 14.30.